Verzuimbeleid

Arc

Verzuimprotocol Casparus College

 1. Leerplicht

 

In onze samenleving hebben alle kinderen en jongeren het recht om te leren. In Nederland (en in veel andere landen) wordt veel waarde gehecht aan dit leerrecht. Men vindt dit recht zó belangrijk, dat de jeugd via een wet wordt verplicht naar school te gaan. Met de Leerplichtwet wordt gewaarborgd dat in principe alle jeugdigen in Nederland aan het onderwijs deelnemen. Het doel van de Leerplichtwet is dat jeugdigen kennis en vaardigheden opdoen, die nodig zijn om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven.

 

 1. Leerplichtwet: leerplicht en kwalificatieplicht

 Sinds 1 augustus 2007 wordt in de Leerplichtwet onderscheid gemaakt in leerplicht (voor iedereen van 5 tot 16 á 17 jaar) en kwalificatieplicht (tot 18 jaar).

Leerplicht (5 tot 16/17 jaar)

Leerplicht is de plicht dat een jeugdige bij een erkende school is ingeschreven en deze elke schooldag bezoekt.

Bijna alle kinderen gaan naar school als ze vier jaar zijn. Het kind is dan nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn ontwikkeling om samen met leeftijdsgenootjes al de school te bezoeken. De echte leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. In het begin is een volledige schoolweek soms te lang voor jonge kinderen. Voor vijfjarigen bestaat dan de mogelijkheid van vrijstelling: in overleg met de schooldirecteur mogen de ouders hun kind maximaal tien uur per week thuishouden. Deze mogelijkheid is alléén bedoeld om overbelasting van leerlingen te voorkomen en wordt tijdelijk verleend voor bepaalde uren.

De leerplicht eindigt op één van de volgende twee momenten:

aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar is geworden;

aan het einde van het 12e schooljaar. (Een eventueel overgeslagen klas in de basisschool telt wél mee als doorlopen schooltijd: de basisschooltijd telt voor deze leerling als acht jaar.)

Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

 

Kwalificatieplicht (tot 18 jaar)

Het merendeel van de jongeren heeft na de leerplicht nog geen startkwalificatie (= diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau) behaald. Daarom geldt voor hen aanvullend de kwalificatieplicht. Deze jongeren zijn verplicht een volledig onderwijsprogramma te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben behaald óf totdat ze 18 jaar zijn. De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren met een schooldiploma of getuigschrift praktijkonderwijs en voor jongeren die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben bezocht.

De kwalificatieplicht kan betekenen dat de jongere vijf dagen per week op school zit, maar de school of instelling kan ook combinaties van leren en werken aanbieden (zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo).

De kwalificatieplicht vervangt de partiële leerplicht die voorheen gold en die in de praktijk lastig te handhaven viel. Er waren veel 16- en 17-jarigen die het onderwijs verlieten zonder startkwalificatie. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van het kabinet om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Met de invoering hoopt men dat het aantal leerlingen dat een startkwalificatie behaalt, aanzienlijk wordt verhoogd.

 

 1. Soorten verzuim

 

Onder schoolverzuim wordt verstaan: alle vormen van fysieke afwezigheid van leerlingen tijdens de vastgestelde lesuren en lesdagen van het schoolrooster.

 

De school maakt onderscheid tussen verschillende soorten afwezigheid van leerlingen

 

Geoorloofd verzuim:

Verzuim met reden

Ziekte

 

Ongeoorloofd verzuim:

Te laat

Spijbelen

Uitgestuurd

 

3.1.Geoorloofd verzuim:

 

– Verzuim met reden (doktersbezoek, tandarts, hulpverlening etc.) moet zoveel mogelijk buiten schooltijden plaatsvinden. Wanneer het niet mogelijk is een afspraak buiten schooltijd te maken, wordt vooraf school geïnformeerd en achteraf een rood briefje met de reden van verzuim ingeleverd.

 

– Overig verlof:

* In bepaalde gevallen kan een leerling verlof krijgen. Dit moet schriftelijk

aangevraagd worden bij de teamleider.

* De aanvraag “Verlof voor vakantie buiten de schoolvakantie om”, moet officieel worden aangevraagd bij de teamleider. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de administratie van school en te downloaden van de website.

 

– Vakantie: In principe mag een leerling nooit buiten de schoolvakanties om op vakantie gaan. Daarop is één uitzondering, namelijk als het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan zogenoemd extra verlof worden verleend. Hiervoor gelden de volgende regels:

* Het verlof moet minstens 6 weken van te voren worden aangevraagd bij de

teamleider

* Er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd

* Het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal 10

aaneengesloten schooldagen

* Het verlof mag niet geplakt worden aan een schoolvakantie

* Het verlof mag nooit vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

Tegenwoordig wordt streng toezicht gehouden op het (ongeoorloofde) verzuim rond vakanties. De leerplichtambtenaren houden regelmatig controleacties om dit luxeverzuim tegen te gaan.

 

– Ziekte: wanneer een leerling ziek is, meldt de ouder / verzorger dit voor 8.00 uur aan de school door het hiervoor beschikbare telefoonnummer te bellen en/of mailen naar: cc-afwezigheid@gsf.nl

Wanneer een leerling hersteld is, levert de leerling een “hersteld briefje” in van zijn ouders.

Wanneer een leerling ziek naar huis wil, dan meldt de leerling zich bij de teamleider. Er wordt naar de ouders / verzorgers van de leerling gebeld om toestemming te krijgen de leerling naar huis te laten gaan. De leerling krijgt een formulier mee. Wanneer de leerling hersteld is wordt dit formulier ondertekend ingeleverd. Zonder toestemming van ouders / verzorgers mag een leerling niet naar huis. Wanneer de teamleider niet beschikbaar is, meldt de leerling zich bij de conciërge.

Op school volgen wij het ziektebeeld van een leerling. De mentor neemt, wanneer een leerling meer dan 3 dagen ziek is, contact op met de ouders. Aanbeveling van de GGD is dat bij een verzuim van meer dan 50 uur ziekteverzuim, aan ouders toestemming gevraagd wordt voor een verwijzing naar de schoolarts. Ook wanneer sprake is van een opvallend ziektepatroon (bijvoorbeeld elke maandag of 3 keer een melding in 8 weken) wordt de schoolarts .

De mentor neemt contact op met ouders en bespreekt dit ziekteverzuim. Wanneer er geen duidelijke reden voor het ziekteverzuim was, wanneer er twijfel is, of wanneer een leerling zeer vaak ziek is, wordt de leerling opgegeven voor het verzuimspreekuur van de schoolarts.

 

Wanneer een leerling zonder duidelijke reden te veel verzuimt vanwege ziekte, kan een melding aan leerplicht volgen.

Wanneer ouders niet meewerken aan het verzoek contact te hebben met de schoolarts, wordt altijd gemeld aan leerplicht.

Het verzuimspreekuur wordt in overleg met de schoolarts ingepland.

 

Stappenplan ziekteverzuim:

 

Stap 1: de mentor:

 

 1. de mentor neemt op zijn laatst na 3 dagen ziekte van de leerling contact op met de ouders/verzorgers.

 

 1. de mentor zet het verslag van dit gesprek in SOM, afspraken worden vermeld.

 

Stap 2: mentor en teamleider:

 

 1. Wanneer een leerling meer dan 50 uur ziek is in periode 1, tot ongeveer 70 uur in periode 2 en tot ongeveer 90 uur in het hele schooljaar ziek is, of wanneer een leerling zeer frequent (meer dan 1 keer) per periode ziek is, wordt de leerling in het teamoverleg besproken.

 

 1. De mentor gaat in gesprek met ouders en leerling. Ouders wordt toestemming gevraagd voor een afspraak met de schoolarts. Wanneer er sprake lijkt te zijn van achterliggende problematiek wordt de leerling, nadat ouders daarvoor toestemming hebben gegeven, aangemeld voor bespreking in het Zorg Advies Team. Wanneer ouders geen toestemming geven voor schoolarts of ZAT, volgt melding bij leerplicht.

 

Stap 3: teamleider, zorg coördinator en schoolarts

 

 1. De mentor bespreekt de leerling met de teamleider. Deze geeft de leerling op voor het verzuimspreekuur van de schoolarts. De zorg coördinator wordt op de hoogte gebracht.

 

 1. De schoolarts neemt contact op met de ouders van de leerling. De schoolarts maakt een afspraak, of vraagt toestemming om informatie in te winnen bij huisarts en / of specialist.

 

 1. De schoolarts koppelt aan de teamleider en zorg coördinator terug wat zij gedaan heeft. Wanneer ouders toestemming geven, doet zij verslag van haar bevindingen.

 

Stap 4: schoolarts en leerplichtambtenaar

 

 1. Wanneer de schoolarts geen aanleiding ziet voor het ziekteverzuim, wordt dit teruggekoppeld en meldt de teamleider deze leerling bij leerplicht.

 

 1. De leerplichtambtenaar nodigt de leerling en de ouders uit voor een gesprek.

 

 1. Zonodig wordt een onafhankelijk arts (een SMA-arts (= sociaal medische adviseringsarts) van de GGD) benaderd om uitsluitsel te geven over legitimiteit van de afwezigheid.

 

 

3.2 Ongeoorloofd verzuim:

Te laat regels

 

Een leerling die te laat in de les verschijnt, wordt te laat genoteerd.

Op te laat komen staan de volgende sancties:

3 keer te laat: volgende dag 8.00 uur melden

4 keer te laat:  vanaf de volgende dag een hele week melden – brief naar huis.

9 keer te laat:  gesprek met ouders en leerling, brief met afspraken n.a.v. het gesprek naar ouders CC leerplicht.

12 keer te laat: in vier weken = DUO melding.

 

Uitsturen:

De leerling die uit de les wordt verwijderd meldt zich bij de conciërge. Daar volgt een passende sanctie. Bij herhaling heeft de leerling, mogelijk met ouders, een gesprek bij de teamleider. Gemiste onderwijstijd wordt op school ingehaald, bij voorkeur bij de docent die de leerling uit de les verwijderd. Wanneer een leerling vijf keer uit een les is verwijderd, volgt een gesprek met ouders op school. Wanneer dit patroon zich herhaalt na dit gesprek, zal leerplicht op de hoogte worden gebracht van de gemiste lestijd.

 

Ongeoorloofd verzuim:

Een leerling die gespijbeld heeft, moet tot 16.30 uur nakomen.

Bij ongeoorloofd verzuim van 3 dagen, bij 12 keer te laat en bij een verzuim van 1/16 deel van 4 weken wordt het verzuim gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer een leerling reeds eerder bij leerplicht geweest is, moet eerder gemeld worden.

Melden bij Leerplicht gaat altijd via de teamleider én de zorgcoördinator.

 

Bij ongemelde afwezigheid van een leerling op school  neemt de conciërge contact op met de ouders. De conciërge stelt de mentor op de hoogte van ongeoorloofde verzuim. Wanneer een leerling 3 keer gespijbeld heeft worden ouders hiervan middels een brief op de hoogte gesteld.

 

Stappenplan ongeoorloofd verzuim:

 

Stap 1: de conciërge

 

 1. Wanneer een leerling een les verzuimt controleert de conciërge de afwezigheid van de leerling bij de ouders. Indien dit contact heeft plaatsgevonden wordt dit in SOM vermeld.

 

 1. De conciërge of mentor zorgt er voor dat de leerling wordt geconfronteerd met het verzuim.

 

 1. De conciërge brengt de mentor en teamleider op de hoogte van het verzuim van de leerling.

 

Stap 2: de mentor

 

 1. Wanneer een leerling zich niet houdt aan terugkomafspraken gaat de mentor in gesprek met de leerling.

 

 1. Mentor neemt contact op met de ouders.

 

 1. Mentor zet verslag van dit gesprek in SOM

 

Stap 3: mentor en teamleider

 

 1. Wanneer na dit gesprek spijbelen voortduurt wordt de leerling in het teamoverleg besproken. Wanneer er sprake lijkt te zijn van achterliggende problematiek wordt de leerling, nadat ouders daarvoor toestemming is gevraagd, aangemeld voor bespreking in het Zorg Advies Team.

 

 1. Teamleider en mentor gaan in gesprek met leerling en ouders.

 

 1. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt. Deze afspraken en verslag van het gesprek komen in SOM. Ouders en leerling worden in kennis gesteld van het feit bij verder verzuim een melding bij leerplicht volgt.

 

Stap 4: teamleider en leerplichtambtenaar

 

 1. Leerlingen die meer dan 6 keer te laat en/of ongeoorloofd afwezig zijn geweest worden opgeroepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar op het leerplichtspreekuur op school.

Wanneer  een leerling 3 dagen ongeoorloofd afwezig was, of 16 uur ( 1/8ste deel) in 4 weken, of 12 keer te laat is geweest, doet de teamleider melding bij Leerplicht. De teamleider brengt de zorgcoördinator hiervan op de hoogte.

 

 1. De leerplichtambtenaar roept de leerling op. In dit gesprek worden de leerling en de ouders ingelicht over de gevolgen van verder spijbelen. (taakstraffen etc.). De leerplichtambtenaar koppelt dit gesprek terug naar school.

 

 1. Wanneer na dit gesprek het verzuim voortduurt, meldt de teamleider dit aan de leerplichtambtenaar. De zorgcoördinator wordt op de hoogte gebracht. De leerplichtambtenaar roept de leerling op. Over het algemeen gaat de leerplichtambtenaar bij een tweede melding over tot het opmaken van een proces verbaal.

 

3.3 Leerplichtspreekuur en verzuimloket:

 

Vijf keer per schooljaar is de leerplichtambtenaar op school voor het leerplichtspreekuur. Het leerplichtspreekuur is bedoeld als preventieve actie om verder verzuim bij leerlingen te voorkomen.

Leerlingen die meer dan 6 keer te laat zijn en/of ongeoorloofd afwezig zijn geweest, worden aangemeld voor het leerplichtspreekuur. Wanneer het verzuim van de leerling aanhoudt, wordt de leerling gemeld bij het verzuimloket en volgen de officiële stappen. (waarschuwing, officiële waarschuwing, Proces Verbaal).